Informace o nakládání s osobními údaji

 1. Úvodní ustanovení
 2. Společnost EGIT s.r.o., IČO: 28121112, se sídlem Praha 9 - Kyje, Lednická 1533, PSČ 198 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C/264488 (dále jen „Provozovatel“) v souvislosti s prodejem počítačových her a programů, penězi nabitých poukázek do online her a aplikací (elektronických peněz) nebo jiného digitálního obsahu (dále jen „Herní kupony“) prostřednictvím serveru www.herni-kupony.cz shromažďuje, zpracovává a uchovává některé osobní údaje, které se týkají klientů Poskytovatele (dále jen „Klient“), tj. osob kupujících Herní kupony, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

  Tento dokument obsahuje informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje Klientů zpracovávány, kdo a jakým způsobem je zpracovává a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Dále pak tento dokument obsahuje informace o právu přístupu Klientů k jejich osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a o dalších právech a povinnostech vyplývajících ze Zákona.

 3. Účel shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů Klientů
 4. Osobní údaje Klientů jsou dále v souladu se Zákonem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány bez souhlasu Klientů pro následující účely:

  1. dodržování právních povinností Provozovatele; zejména se jedné o plnění povinností Provozovatele vyplývajících ze zákona č. 256/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a souvisejících právních předpisů;
  2. ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele; a
  3. vedení uživatelského účtu na serveru www.herni-kupony.cz.

  Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Klientů pouze v souvislosti s prodejem Herních kuponů. Osobní údaje Klientů jsou s jejich souhlasem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány za následujícími účely:

  1. správa klientského portfolia;
  2. zasílání informací a obchodních sdělení.

  Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Klientů pouze v souvislosti s prodejem Herních kuponů. Osobní údaje Klientů jsou s jejich souhlasem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány za následujícími účely:

  1. správa klientského portfolia;
  2. zasílání informací a obchodních sdělení.

 5. Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů Klientů
 6. Provozovatel zpracovává osobní údaje Klientů pouze v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů shromažďování, zpracování a uchování osobních údajů Klientů.

  Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Klientů v rozsahu identifikačních, kontaktních a dalších údajů, a to zejména pak: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, heslo, informace o provedených nákupech Herních kuponů a s tím související informace (např. IP adresa, údaje o zařízení používaném k přístupu na web) a další údaje pro účely dle článku 2.1 a), zejména údaje o průkazu totožnosti Klienta (dále jen „Osobní údaje“). V závislosti na konkrétním účelu zpracování Osobních údajů bude přitom vždy využit jen nezbytně nutný rozsah Osobních údajů Klientů.

 7. Doba zpracování Osobních údajů Klientů
 8. Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává Osobní údaje Klientů po dobu vedení jejich uživatelského účtu a dále po dobu 3 let ode dne zrušení jejich účtu, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.

  Pokud jde o zpracování Osobních údajů Klientů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, jsou tyto údaje Klientů zpracovávány do odvolání souhlasu Klienta s jejich zpracováním. Klient může odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů písemně nebo elektronicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v článku 9.

 9. Způsob zpracování Osobních údajů Klientů
 10. Osobní údaje Klientů získává Provozovatel při nákupu Herních kuponu, resp. při registraci na serveru www.herni-kupony.cz. Provozovatel nezískává Osobní údaje Klientů z veřejně dostupných zdrojů.

  Osobní údaje Klientů zpracovávané v souvislosti s prodejem Herních kuponů jsou zpracovávány v elektronické podobě, případně též písemně, automatizovaným a manuálním způsobem, a to i s případným využitím podpory a systémů třetích osob, za podmínek stanovených Zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.

  Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na území České republiky. Za podmínek stanovených Zákonem může rovněž docházet k předávání Osobních údajů smluvním partnerům Provozovatele pro účely plnění jeho smluvních závazků, a to jen v rámci Evropské unie.

 11. Osoby, kterým mohou být Osobní údaje Klientů zpřístupněny
 12. Zpracováním Osobních údajů Klientů může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Přístup takové osoby a zpracování Osobních údajů Klientů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených Zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.

  Osobní údaje Klientů zpracovávané v souvislosti s prodejem Herních kuponů budou k dispozici příslušným pracovníkům a členům statutárního orgánu Provozovatele odpovědným za prodej Herních kuponů, resp. za zpracování registrací Klientů na serveru www.herni-kupony.cz.

  V souvislosti s prodejem Herních kuponů mohou být Osobní údaje Klientů předávány též smluvním partnerům Provozovatele, a to v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení tohoto účelu.

 13. Cookies
 14. Cookies jsou malé soubory obsahující specifické údaje, které slouží Provozovateli a zadavatelům obchodních sdělení zobrazovaných na serveru www.herni-kupony.cz k rozpoznání počítače Klienta při jeho komunikaci se serverem www.herni-kupony.cz a k následnému využití některých funkcí tohoto serveru. Tyto soubory jsou ukládány ke Klientovi prostřednictvím webového prohlížeče na trvalé úložiště např. jeho pevný disk. Ukládání cookies probíhá na základě souhlasu Klienta s tím, že Klient může ukládání cookies kdykoliv odmítnout, a to v rámci nastavení webového prohlížeče. K využití určitých služeb může však Provozovatel vyžadovat používání cookies a v případě odmítnutí používání cookies nebude Klient oprávněn takové služby využívat.

 15. Právo přístupu k osobním údajům Klientů a ochrana práv
 16. Provozovatel při shromažďování, zpracování a uchovávání Osobních údajů Klientů dbá v plném rozsahu ochrany práv Klienta vyplývajících z příslušných ustanovení Zákona.

  Provozovatel poskytne Klientovi bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje jsou o daném Klientovi zpracovávány, bude-li o to Klientem požádán. V této souvislosti upozorňuje Provozovatel Klienta, že má ze Zákona právo vyžadovat od Klienta za poskytnutí všech uvedených informací přiměřenou úhradu.

  V případě, že Klient zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel či jiná osoba, která se podílí na zpracování Osobní údajů Klienta (dále jen „Zpracovatel“), provádí zpracování Osobních údajů Klienta, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje Klienta nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požadovat od Provozovatele nebo Zpracovatele vysvětlení;
  2. požadovat, aby Provozovatel nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy nebo doplnění jeho Osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na žádost Klienta provedeno i dočasné blokování nebo likvidace příslušných Osobních údajů.

  V případě, že Provozovatel nebo Zpracovatel shledá žádost Klienta oprávněnou, závadný stav neprodleně odstraní.

 17. Kontaktní údaje
 18. V případě jakýchkoli dotazů či informací ohledně nakládání s Osobními údaji v souvislosti s prodejem Herních kuponů kontaktujte:

  EGIT s.r.o.
  Lednická 1533,
  198 00 Praha 9 - Kyje
  E-mail: info@herni-kupony.cz

Tento dokument vstoupil v platnost dne 1.12.2016