Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti EGIT s.r.o. pro internetový obchod provozovaný na www.herni-kupony.cz

PREAMBULE

Prodávající či poskytovatel licence: EGIT s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C/264488 IČ: 28121112, DIČ: CZ28121112

Bankovní spojení: Česká republika: 2400071210/2010 (Fio banka, a.s.), Slovensko: 2000071211/8330 (Fio banka, a.s.)

Tel.: +420 222 200 500

WWW: www.herni-kupony.cz
Email: info@herni-kupony.cz nebo kontaktní formulář na www.herni-kupony.cz/kontakt/

(dále také „prodávající“)

1/ Tyto obchodní podmínky upravují obchodování v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti EGIT s.r.o. na adrese uvedené v preambuli. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (EGIT s.r.o.) a kupujícího či nabyvatele licence - fyzická či právnická osoba (dále jen „zákazník“).

2/ Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a v rozsahu podmínkami neupraveném i zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a popř. dalšími příslušnými právními předpisy.

1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

1/ Zákazník vybírá objednávané zboží (předmět smlouvy) ze seznamů zboží zveřejněných v internetových obchodech společnosti EGIT s.r.o. na adrese uvedené v preambuli. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

2/ Předmětem smlouvy jsou zejm. herní kupóny v podobě cenných papírů svého druhu či počítačové hry, resp. počítačové programy.

3/ Herní kupóny obsahují počítačový kód (část počítačového programu, digitální obsah, čísla a znaky) nebo elektronickou měnu vydavatele elektronických peněz, jehož/jejichž použitím (zadáním v příslušné aplikaci/hře je kupón uplatněn a současně spotřebován) zákazník získává provozovatelem příslušné aplikace/hry stanovené právo (např. elektronickou náhradu peněz, prémiové výhody ve hrách/aplikacích, nákup el. licence aplikace/hry nebo jakéhokoliv jiného fyzického zboží). Prodávající je pouze distributorem vydavatele (provozovatele aplikace/hry) a jím dodávaných herních kupónů uváděných v seznamu zboží prodávajícího. Prodávající proto neodpovídá za funkčnost samotné aplikace/hry a funkčních prvků v počítači zákazníka, které mají být v důsledku užití herního kupóny aktivovány. Prodávající odpovídá za dodání herního kupónu vydavatele aplikace/hry zákazníkovi. V důsledku tohoto dodání je zákazníku umožněno uplatnění (spotřebování) platného herního kupónu v příslušné hře, v podobě např. navýšení herního konta zákazníka v příslušné herní měně.

4/ Předmětem smlouvy je též počítačová hra/program (dále také zboží) resp. licence k ní (opravňující zákazníka k užití autorského díla), která je zákazníkovi dodávána v hmotné podobě nebo elektronické podobě a to formou digitální distribuce spočívající v poskytnutí aktivačního klíče nebo poskytnutí jednorázového odkazu, ke stažení zakoupeného zboží. V tomto případě se prodávající zavazuje dodat zákazníkovi možnost jednorázového stažení zakoupeného zboží nebo klíč k jeho aktivaci u třetí strany, kde bude možné tento produkt následně nainstalovat (distribuční systém STEAM).

5/ Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu prodávajícího je informativního charakteru, jedná se o výzvu k podání nabídky. Odeslání košíku se chápe jako nabídka dle §1732 občanského zákoníku (dále jen odeslání košíku či objednávka). Před odesláním košíku zákazník vybere zboží, řádně vyplní připojený formulář (identifikace zákazníka, volba způsobu přepravy a úhrady) a objednávku odešle. Odeslání košíku dále slouží k rezervaci zboží.

6/ Ceny zboží (vč. DPH pokud je účtována, tj. konečné ceny pro zákazníka) může zákazník ověřit u nabízeného zboží v systému internetového obchodu. Expediční, přepravní náklady a náklady na platbu za zboží, které jsou připočítávány k ceně zboží, zákazník zjistí v rámci košíku – záložka „dodací údaje“, konkrétní výše těchto nákladů je závislá na volbě zákazníka.

7/ Před odesláním košíku bude systémem internetového obchodu vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Před odesláním košíku je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím i zákazníkem považovány za správné.

8/ Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

9/ U odeslaného košíku (objednávky) podaného zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího bude nejprve potvrzeno její obdržení. Pro zákazníka je objednávka závazná okamžikem jejího odeslání. Potvrzení o obdržení objednávky bude bezodkladně provedeno prostřednictvím elektronické pošty. Toto prohlášení o obdržení objednávky též obsahuje zpravidla prohlášení o akceptaci objednávky (a tedy i vzniku kupní či licenční smlouvy). Bude provedena následně prostřednictvím elektronické pošty, viz bod I.6 těchto obchodních podmínek.

10/ Prodávající i zákazník mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do okamžiku vzniku kupní či licenční smlouvy. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní či licenční smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a zákazníka nebo ze zákonných důvodů.

11/ Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu prodávajícího ve znění platném v okamžiku podání objednávky a současně že s nimi souhlasí.

12/ Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Součástí tohoto postupu je i předcházející registrace nového zákazníka, dosud neregistrovaného v systému internetového obchodu, tato však není povinná.

13/ Místem dodání je adresa uvedená zákazníkem v objednávce nebo registračním formuláři. V případě elektronického dodání, pak emailová adresa či telefonní číslo určené zákazníkem.

14/ Předmětem smlouvy je výhradně zboží (herní kupóny v podobě cenných papírů svého druhu či počítačové hry, resp. počítačové programy) specifikované v potvrzené objednávce (obchodní označení, množství atd.)

15/ Vlastnické právo přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím a to okamžikem události, která nastane později.

16/ Vyplněním registračního formuláře, či objednávky, dává zákazník prodávajícímu výslovný souhlas k shromažďování, zpracování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a jeho nákupech (zejm. jméno, adresa, telefon a emailové spojení). S těmito údaji je zacházeno výhradně dle postupů souladných s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data poskytovat třetím osobám. Tento souhlas zákazníka může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

17/ Zákazník dává prodávajícímu výslovný souhlas též k zasílání obchodních sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízení účasti v anketách a průzkumech trhu, tento souhlas je vyjádřen zaškrtnutím příslušného políčka v registračním, popř. objednávkovém formuláři.

18/ Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává prodávající může zákazník kdykoliv změnit, aktualizovat, a to po přihlášení do “zákaznické sekce“ systému obchodu prodávajícího na adrese uvedené v preambuli.

19/ Zákazník nenese náklady na použití komunikačních prostředků na dálku na straně prodávajícího.

II. Práva a povinnosti prodávajícího

1/ Prodávající je povinen v co nejkratší době od okamžiku akceptace objednávky a úhrady kupní ceny předat objednané zboží k přepravě do místa specifikovaného zákazníkem v objednávce jako místo dodání.

2/ Prodávající je oprávněn odložit termín předání zboží k přepravě v případě že vznikne podezření, že byl při dosavadních krocích realizace kupní či licenční smlouvy prodávající, zákazník či jiná třetí osoba uvedena v omyl, či byl porušen jiný právní předpis. V takovém případě má prodávající právo požadovat od zákazníka více osobních údajů nebo jiných důkazů o oprávněnosti transakce.

3/ Zákazník výslovně žádá o dodání zboží (s digitálním obsahem) v co nejkratším termínu a výslovně souhlasí s tím, že pokud nebude dodán na hmotném nosiči, má být dodán i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4/ Pokud prodávající není schopen dodržet termín předání k přepravě informativně uvedený na stránce s příslušným zbožím, je povinen na toto upozornit zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou a popř. určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě. Toto se dotýká zejména zboží, které není skladem, nebo je skladem v omezeném množství.

5/ Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to např. pokud zákazník opakovaně řádně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu, či z jiných důvodů. O odmítnutí objednávky bude zákazník bez odkladu informován.

6/ Prodávající je povinen dodat zboží bez vad, se specifikovanými vlastnostmi. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu (poštovní, elektronickou), kterou zákazník stanovil v objednávce nebo telefonní číslo (formou zprávy) taktéž určené zákazníkem.

III.  Práva a povinnosti zákazníka

1/ Zákazník je povinen objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu řádně a včas.

2/ Zákazník je povinen uvést správné a pravdivé údaje o své osobě a dodací adrese, na kterou má být objednané zboží dodáno. V případě že zákazník využije registrace do systému internetových obchodů prodávajícího, je povinen chránit přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu před zneužitím třetí osobou. Prodávající není oprávněn a nedisponuje ani technickými prostředky k ověření identity zákazníka.

3/Pro případy pokud dojde k zneužití mobilního telefonu, zneužití platební karty, hotovosti, bankovního účtu apod. k tíži třetích osob, je prodávající oprávněn poskytnout postižené třetí osobě nutnou součinnost spočívající v předání bližších identifikačních údajů o realizaci smluvního vztahu. Prodávající deklaruje, že činí své obchody v dobré víře. Postižená třetí osoba bere na vědomí je se sama povinna domáhat se svých práv (např. vyšetřováním v rodině či okruhu blízkých a známých osob, podáním trestního oznámení u Policie ČR či jiným vyšetřováním), tyto úkony nemůže prodávající činit za třetí osobu.

4/ Prodávající nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu, ani uživatelského účtu ve hře/aplikaci nebo osobních dat zákazníka třetí osobou, zejm. též pokud zákazník sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě vědomě či nevědomě umožnil k těmto údajům přístup. Prodávající má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách prodávajícího zadáním platných přihlašovacích údajů či uvedením osobních údajů za zákazníka, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny či jehož osobní údaje byly uvedeny.

5/ Zákazník potvrzuje převzetí podpisem na přepravních dokumentech (doručení poštou). Prodávající a zákazník se dohodli, že v případě elektronického doručení (email, sms) se za potvrzení převzetí považuje stav, kdy zákazník do 24 hodin po okamžiku odeslání zboží (kontrola možná prostřednictvím hypertextového odkazu a přístupového hesla, které je zákazníkovi sděleno v potvrzení o přijetí objednávky), řádnost dodání zboží nereklamuje, v takovém případě se zboží považuje za řádně předané a převzaté zákazníkem marným uplynutím 24 hodinové lhůty.

6/ Prodávající a zákazník se dohodli, že otevření emailu obsahující herní kupón v digitální podobě v jakémkoliv zobrazovacím rozhraní či datové zprávy obsahující herní kupón v digitální podobě v telefonním přístroji, stejně tak otevření obálky obsahující herní kupón v hmotné podobě se považuje za porušení obalu.

7/ Herní kupón se považuje za spotřebovaný jeho zadáním do příslušného rozhraní počítačové hry, pro kterou byl herní kupón vydán či zveřejněním tohoto herního kupónu jakoukoliv formou.

8/ Zákazník je povinen před odesláním objednávky detailně prostudovat možnosti proplacení kuponu na stránkách internetového obchodu prodávajícího (sekce Aktivace kuponů) a v případě nejasností kontaktovat provozovatele nebo zákaznickou podporu aplikace/hry, zda je v aplikaci/hře možné objednávaný kupon řádně uplatnit a proplatit. Zákazník je povinen před odesláním objednávky detailně prostudovat parametry (softwarové, hardwarové) požadované počítačovou hrou/programem, vč. otázky jazykové lokalizace a v případě nejasností kontaktovat provozovatele nebo zákaznickou podporu aplikace/hry.

9/ Prodávající nenese odpovědnost za nedostatečné parametry zákazníkova internetového připojení v případě, že je zboží distribuováno digitálně, bez ohledu na jeho nosič.

10/ Zákazník bere na vědomí, že v rámci digitální distribuce je poskytnutí odkazu ke stažení instalačních souborů jednorázové a vázané na jeden uživatelský účet. Zákazník je povinen si provést případnou vlastní zálohu instalačních souborů.

IV. Způsob dodání zboží a platební podmínky

1/Prodávající dodává zákazníkovi zboží prostřednictvím oprávněného držitele poštovní licence. V případě elektronického dodání, pak na emailovou adresu či telefonní číslo určené zákazníkem. Zákazník volí druh přepravy zboží v objednávce, podmínky přepravy vč. aktuálních nákladů dané přepravy jsou zákazníkovi k dispozici v rámci košíku – záložka „dodací údaje, popř. jsou tyto informace k dispozici na vyžádání v elektronické nebo v písemné podobě. Prodávající dodává zboží zákazníkovi v rámci území České republiky a Slovenské republiky (neplatí v případě elektronického dodání). Náklady dopravy na dodací adresu (resp. email či telefonní číslo) hradí zákazník.

2/ Zásilka se zbožím může obsahovat popis zboží či pokyny pro jeho uplatnění. Prodávající není povinen provést instalaci zboží.

3/ Prodávající zpravidla nepožaduje úhradu zálohy na kupní cenu. Zákazník hradí kupní cenu za zboží platbou formou bankovního převodu (běžný nebo rychlý převod), platbou prostřednictvím platební karty, prostřednictvím mobilního telefonu (platba bude odečtena z kreditu nebo bude účtována na faktuře od mobilního operátora), formou poštovní poukázky typu A nebo v formou superCASH plateb na terminálech SAZKY, České pošty nebo terminálech EUROPAY (v takovém případě zákazník souhlasí s podmínkami provozovatelů těchto terminálů dostupných na http://www.manum.cz/podminky-zakaznik); poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

4/ Kupní cena bude považována za zaplacenou okamžikem zpracování transakce za účelem úhrady kupní ceny na účet prodávajícího (pro platby z České republiky: 2400071210/2010 (Fio banka, a.s.), pro platby ze Slovenské republiky: 2000071211/8330 (Fio banka, a.s.)).

5/ Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží je zákazník za přítomnosti zástupce držitele poštovní licence povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit, v opačném případě (není vyhotoven reklamační záznam) se má za to, že zboží došlo mechanicky nepoškozené, správného druhu a ve správném množství. Zákazník je povinen o poškození zásilky informovat bezodkladně prodávajícího.

6/ V případně volby elektronického zaslání (emailem nebo v SMS) u Xbox a PlayStation kuponů, si zákazník výslovně přeje zaslat kupon v elektronické podobě a uděluje proto příkaz (plnou moc) prodávajícímu k případnému porušení obalu zboží, popř. setření políčka s kódem a zaslání takto získaného licenčního/aktivačního kódu elektronicky.

V. Komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem

1/ Není-li stanoveno jinak, komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak nebo tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Elektronická komunikace bude uskutečňována ze strany prodávajícího z emailu uvedeného v preambuli, prodávající užívá emailové či telefonní spojení zadané zákazníkem při registraci, popř. v objednávce.

2/ Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty směřované na emailové adresy uvedené v preambuli. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

3/ Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1/ Prodávající odpovídá za vady dodávaného zboží, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody resp. přechodu vlastnického práva na zákazníka, byť se projeví až později.

2/ Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k specifičnosti zboží (herního kuponu) může vzniknout vada jen pokud po vložení do aplikace/hry nedojde ke korektnímu proplacení kuponu.

3/ Prodávající deklaruje funkčnost zboží (herní kupony, hry) v České republice a Slovenské republice, v dalších zemí nemusí být funkčnost (aktivace) zboží taková, jak je popsána v internetovém obchodu prodávajícího, není to však důvod k reklamaci.

4/ Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávaného zboží pouze v případě, že ji poskytuje výrobce zboží. V takovém případě pak o existenci a délce záruky informuje prostřednictvím záručního listu nebo prohlášení uvedeném na zboží či jeho obalu. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

5/ Odpovědnost za vady nebo záruka za jakost se nevztahuje na vady a škody způsobené:

- nefunkčností programu jehož prostřednictvím bylo zboží (herní poukaz) použito (spotřebováno)

- neodborným použitím či instalací zboží (nebo nerespektování návodného popisu uvedeném v internetovém obchodu prodávajícího)

- poškození v důsledku manipulace se zbožím vedoucí k poškození

- živelnými pohromami (např. vodou, ohněm, bleskem, atmosférickým výbojem)

6/ Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí a to takovým způsobem, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče vady zboží (v případě porušení této povinnosti neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá zákazník v důsledku ustanovení §2111 právo odstoupit od smlouvy).

7/ Zákaznické problémy spočívající např. v nefunkčnosti aplikace/hry kvůli slabému výkonu počítače, nastavení operačního systému a jeho doplňků atd., nepředstavují vadu zboží a nejsou důvodem pro uznání reklamace a tyto musí zákazník řešit s vydavatelem, provozovatelem či distributorem hry nebo zákaznickou podporou aplikace/hry.

8/ V případě, že se na zakoupeném zboží objeví v průběhu záruční doby vady, které nebyly způsobeny okolnostmi které záruku vylučují, má zákazník právo na reklamaci zboží.

9/ Obrací-li se zákazník reklamující zboží na prodávajícího, pak tak činí formou doporučeného dopisu, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo (existuje-li), variabilní symbol platby (existuje-li) a popis reklamované vady. Do 7 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu reklamace.

10/ Zákazník je povinen reklamované zboží zasílat v originálním obalu nebo ve vyhovujícím přepravním obalu. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na prokazatelně vynaložených nákladů na zaslání, v nejnižší nutné výši nezbytné k bezpečnému doručení reklamovaného zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

11/ Pokud prodávající do 7 dnů od uplatnění reklamace neobdrží reklamované zboží, je tato reklamace považována za bezpředmětnou a zákazníkovi nenáležejí práva, kterých se takovouto reklamací domáhal.

12/ Prodávající či jiná oprávněná osoba posoudí oprávněnost reklamace vady za zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30tidenní. Prodávající je oprávněn nikoliv však povinen požadovat náhradu nákladů za vyřízení neoprávněné reklamace, když tato náhrada se stanovuje paušální částkou ve výši 500,- Kč.

13/ Zákazník sdělí prodávajícímu, jaký reklamační nárok si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, pokud tak neučiní, má právo zvolit reklamační nárok jako v případě, kdy je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy. Provedenou volbu nemůže zákazník bez souhlasu prodávajícího měnit; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

14/ Je-li vada plnění podstatným porušením smlouvy (zejm. neodstranitelné vady), má zákazník právo: a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; b) na odstranění vady opravou věci; c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; d) odstoupit od smlouvy.

15/ Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy (zejm. odstranitelné vady), má zákazník právo: a) na odstranění vady; b) na přiměřenou slevu z kupní ceny; c) na dodání chybějícího zboží a odstranění právních vad, pokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy; d) na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud prodávající neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit

VII. Odstoupení od smlouvy

1/ Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů nebo v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží. Pokud prodávající nedodá zboží ani v dodatečně dohodnutém termínu, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení bude provedeno cestou elektronické komunikace.

2/ Zákazník (výhradně spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 Občanského zákoníku nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud porušil původní obal (obálku) zboží. Zákazník (výhradně spotřebitel) též bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 Občanského zákoníku nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3/ Zákazník (výhradně spotřebitel) v případě digitální distribuce zboží (herní kupony, počítačové hry/aplikace) má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění v podobě doručení (e-mailem či jinak) aktivačního klíče nebo odkazu ke stažení. Dodání plnění popsaným způsobem se považuje za porušení obalu zboží. Tímto není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného odkazu nebo aktivačního klíče

4/ Zákazník své právo na odstoupení od smlouvy uplatní formou písemného podání, přičemž toto musí být odesláno do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

5/ Prodávající i zákazník jsou si po odstoupení od smlouvy povinni vrátit vzájemně poskytnutá plnění, představované kupní cenou zboží, zbožím vč. jeho příslušenství a příslušných dokladů. Odstoupí-li zákazník řádně od smlouvy, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu zboží do 14 dnů od okamžiku doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající vrací toto plnění dle dispozic zadaných zákazníkem a to výhradně na bankovní účet zákazníka.

6/ Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen současně zaslat prodávajícímu zpět zboží bez známek užívání, vč. veškerého příslušenství, to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V opačném případě prodávající uplatní vůči zákazníkovi právo na vydání bezdůvodného obohacení nebo právo na náhradu škody, jež bude provedeno jednostranným zápočtem na zaplacenou kupní cenu ve výši odpovídající snížené hodnotě zboží či výši bezdůvodného obohacení.

7/ Náklady na zpětné zaslání zboží nese zákazník. Prodávající nebude akceptovat zboží zaslané zpět na dobírku. Zákazník nemá nárok na náhradu přepravních nákladů a nákladů platby s ohledem fakt, že bylo na libovůli zákazníka zda zvolí bezplatné či úplatné formy přepravy a platby, které hradil prodávajícímu za dodání zboží. Prodávající a zákazník se dohodli, že pokud by byl prodávající povinen vydat i tyto náklady na dodání zboží, vznikla by prodávajícímu škoda za kterou odpovídá zákazník a byla by založena nerovnost smluvních stran, kterou je zákazník povinen nahradit, když tato náhrada by mohla být provedena např. jednostranným zápočtem prodávajícího na zaplacenou kupní cenu, kterou je prodávající povinen vydat.

8/ Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží v případě nedostupnosti zboží (které není dostupné ani v náhradně stanoveném termínu) nebo výrazné změny ceny zboží. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní/licenční smlouvy v důsledku prodlení zákazníka, zejména v případě prodlení s placením kupní ceny zboží nebo neposkytnutí potřebné součinnosti při  doručování zboží a převzetí zboží. Právo prodávajícího na náhradu škody není dotčeno. Před odstoupením je prodávající vždy oprávněn kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. O odstoupení od smlouvy je zákazník informován formou elektronické komunikace, popř. telefonicky.

VIII. Závěrečná ustanovení

1/ Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny kupní (licenční) smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem v internetových obchodech společnosti EGIT s.r.o. na adrese uvedené v preambuli, ve znění platném v den odeslání objednávky, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.

2/ Odesláním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, uvedenou v ceníku u nabízeného zboží v systému internetového obchodu, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak (zejm. dohoda o expedičních, resp. dopravních nákladech).

3/ Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4/ Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5/ Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodů (vč. fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodů prodávajícího.

6/ Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky prodávajícího nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7/ Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu 10 let od data jejího splnění a je přístupná u prodávajícího na základě předchozího požadavku zákazníka, provedeného telefonicky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem.

8/ Kupní (licenční) smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím je uzavírána v jazyce českém.

9/ Případné chyby vzniklé při zadávání objednávky zákazníkem (spotřebitelem), je možno odstranit na základě žádosti zákazníka, provedené elektronickou poštou. Prodávající účtuje za opravu chyb způsobených zákazníkem (spotřebitelem) paušální částku 100,- Kč. Takto budou opravovány jen zřejmé chyby a nepřesnosti, nikoliv např. předmět koupě či jiné podstatné náležitosti kupní smlouvy. Náklady na opravu chybného údaje nebudou prodávajícím účtovány pokud taková chyba nevyvolá prodávajícímu žádné náklady. Tímto ustanovením nejsou dotčeny nároky prodávajícího na náhradu škody.

10/ Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11/ Jestliže některé ustanovení těchto obchodních podmínek bude nebo se stane k jakémukoliv okamžiku neplatným, neúčinným nebo neprosaditelným, zůstává tím platnost, účinnost nebo prosaditelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nedotčena.

12/ Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

13/ Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Změnu těchto Obchodních podmínek vyhlásí vhodným způsobem v systému internetového obchodu na adrese uvedené v preambuli.

Poslední aktualizace provedeno dne 1.2.2014 s účinností od 1.2.2014EGIT s.r.o.
Vinohradská 2577/178,
130 00 Praha 3
 

 

 Formulář pro odstoupení od smlouvy
 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 

- Adresát:                               EGIT s.r.o.

Vinohradská 2577/178

130 00 Praha 3Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................- Datum objednání:

- Datum obdržení:

- Jméno a příjmení zákazníka/ů

- Adresa zákazníka/ů:

- Pokyn pro vrácení kupní ceny:

- Podpis spotřebitele/ů

- Datum: